STATUT FUNDACJI
„Poland Helps Poland”
(tekst jednolity z dnia 28 lipca 2015)

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Część wstępna

1. Fundacja pod nazwą „Poland Helps Poland” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez:
a) Dariusza Zdziecha
b)Wojciecha Góreckiego
(zwanych dalej „Fundatorami”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 lipca 2015 roku przez Notariusza Olimpię Dudka, Kancelaria Notarialna w Krakowie, przy ul. Ogrodowej 1/1, 31-155 Kraków, za repertorium A nr 101/2015 , działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.
3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2 Osobowość prawna, oznaczenia wyróżniające

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w języku polskim oraz w językach obcych.

§ 3 Zakres czasowy działania Fundacji

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 Medale, odznaczenia i nagrody

1. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6 Cele statutowe Fundacji

1. Celem Fundacji jest:
a) niesienie pomocy dla mieszkańców obszaru Pacyfiku ze szczególnym uwzględnieniem osady Poland na wyspie Kiritimati w Państwie Kiribati.
b) Budowanie świadomości i szerzenie informacji o obszarze Pacyfiku ze szczególnym uwzględnieniem osady Poland wśród Polaków w Polsce i za granicami Polski
c) Promowanie Polskich producentów oraz produktów w obszarze Pacyfiku poprzez rozwój osady Poland z wykorzystaniem Polskich produktów, ze wsparciem Polskich producentów, Polskiej nauki, Polskich Innowacji,
d) Rozwój wiedzy i informacji na temat obszaru Pacyfiku oraz osady Poland, prowadzenie badań naukowych, wspieranie badań naukowych dotyczących Poland.
e) Poprawa warunków życia w Poland.
f) Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców obszaru Pacyfiku i osady Poland;
g) Promocja sztuki

§ 7 Formy realizacji celów statutowych

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci kursów szkoleń konferencji,
b) organizowanie wyjazdów integracyjnych krajowych i zagranicznych,
c) prowadzenie i organizowanie edukacji, szkoleń i seminariów,
d) prowadzenie programów wyrównujących szanse edukacyjne osób uzdolnionych,
e) organizowanie programów integracji międzypokoleniowej,
f) tworzenie i wydawanie publikacji analogowych i elektronicznych,
g) organizowanie wystaw, festiwali, pokazów,
h) wspieranie integracji i reintegracji oraz aktywizacji społecznej,
i) wizyty robocze,
j) wymiana kulturalna,
k) finansowanie różnych form wypoczynku dla osób uzdolnionych w postaci warsztatów, wyjazdów twórczych.
l) fundowanie stypendiów i nagród,
m) budowa i rozbudowa infrastruktury
n) pomoc rzeczowa
o) wsparcie materialne i finansowe
.

§ 8 Współpraca

1. W zakresie służącym osiągnięciu celów Fundacji, Fundacja może współpracować z władzami i organizacjami samorządowymi i rządowymi, instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także zawierać partnerstwa z ww., których cele zbieżne są z celami Fundacji.

§ 8a Odpłatność, nieodpłatność

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie § 7 punkty od lit. a – j.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie § 7 punkty od lit. k – o.
ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 Majątek Fundacji

1. Majątkiem Fundacji jest jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w Statut w wysokości odpowiednio w kwocie 600 PLN (słownie: sześćset złotych) przez:
a) Dariusza Zdziecha w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)
b) Wojciecha Góreckiego w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)

§ 10 Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowią:
a) kwoty pieniężne oraz datki rzeczowe przekazywane przez Fundatorów,
b) darowizny,
c) dotacje od osób prawnych i fizycznych,
d) dochody ze zbiórek, aukcji i loterii,
e) dochody z majątku Fundacji,
f) spadki, zapisy i darowizny przekazane Fundacji,
g) wpływy z działalności statutowej,
h) zbiórki z imprez publicznych,
i) wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
j) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

§ 11 Przeznaczenie dochodów

1. Dochody z datków, darowizn, dotacji od osób prawnych i fizycznych, ze zbiórek, aukcji i loterii, z majątku Fundacji, spadków, zapisów i darowizn przekazanych Fundacji, wpływów z działalności statutowej, , zbiórek i imprez publicznych, wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 12 Powołanie Fundacji do dziedziczenia

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13 Nadwyżka zysków

1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami w całości na działalność pożytku publicznego.

§ 14 Odpowiedzialność Fundacji

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15 Zabronione

1. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek, lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są z nimi związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątek na rzecz członków organu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) dokonywać zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 16 Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

§ 17 Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej z trzech członków.
3. Członek Rady Fundacji jest powoływany na okres 3 lat, przy czym po upływie tego okresu może być powoływany ponownie.
4. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji.
5. Nie może być członkiem Rady Fundacji osoba:
a) będąca członkiem Zarządu Fundacji ani pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, w wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) odwołania przez Fundatorów,
b) pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji,
c) śmierci członka Rady Fundacji,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
e) naruszenia postanowień statutu Fundacji.
f) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.
g) nie pełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.
h) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje czynności zastrzeżone dla Przewodniczącego Rady, podczas jego nieobecności.
8. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
b) nadzór nad działalnością Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
d) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji,
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Przysługuje im jednak w uzasadnionych przypadkach zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.
10. W przypadku zaistnienia przyczyn określonych w § 17 ust. 6 lit. d – g członek Rady Fundacji zostaje odwołany przez Fundatorów w drodze jednomyślnej decyzji

§ 18 Zebranie Rady Fundacji

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli nic innego nie wynika ze Statutu, dla ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 4 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, a także zmiany Statutu.
7. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.
8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w formie wideokonferencji lub telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
9. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
10. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
11. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
12. Przedstawiciel Zarządu Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym oraz w celu składania wyjaśnień.

§ 19 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej decyzji
2. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób
3. Członek Zarządu Fundacji jest powoływany na okres 3 lat, przy czym po upływie tego okresu może być powoływany ponownie.
4. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd fundacji w trakcie pierwszego zebrania wybiera Prezesa Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, ustalane w drodze uchwały Zarządu za pisemną zgodą Fundatorów. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej decyzji podjętej przez Fundatorów.
9. Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) odwołania przez Fundatorów,
b) pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu Fundacji składanej Fundatorom,
c) śmierci członka Zarządu Fundacji.
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.
e) naruszenia postanowień statutu Fundacji.
f) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.
g) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.
h) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. W przypadku zaistnienia przyczyn określonych w § 19 ust. 10 lit. d – g członek Zarządu zostaje odwołany przez Fundatorów w drodze jednomyślnej decyzji.

§ 20 Kompetencje Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) ustalanie regulacji wewnętrznych Fundacji regulujących jej funkcjonowanie,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) przygotowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Fundacji.
h) udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli nic innego nie wynika ze Statutu, dla ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
4. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
5. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
6. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 21 Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, lub dwóch członków zarządu działających wspólnie.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie wideokonferencji lub telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
6. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.

§ 22 Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niewywołujących zobowiązań finansowych ze strony Fundacji składa Prezes Zarządu działający samodzielnie, Członek Zarządu działający samodzielnie albo osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach zobowiązujących Fundację do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 10.000 złotych składa Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach zobowiązujących Fundację do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej 10.000 złotych składa Prezes Zarządu i jeden Członek Zarządu działający łącznie albo trzech Członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU ORAZ ZMIANA CELÓW FUNDACJI

§ 23 Zmiany Statutu

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu za pisemną zgodą Fundatorów.
2. Decyzja Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu Fundacji podejmowana jest bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich artykułów w tym zmiany celów oraz powoływania nowych organów

ROZDZIAŁ VI: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24 Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona .
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji za pisemną zgodą Fundatorów.

§ 24a Decyzja

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na umotywowany wniosek Zarządu Fundacji.
2. Decyzja Rady Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Fundacji oraz pisemnej zgody Fundatorów.

§ 24b Majątek

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz fundacji, wskazanych w uchwale Rady Fundacji i działających w Rzeczpospolitej Polskiej, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25 Data uchwalenia

1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 4 Lipca 2015

§ 26 Wejście w życie Statutu

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 


Powyższy statut można pobrać również w formie PDF z linku: Fundacja_Poland_Helps_Poland_Statut